Úvod

KSP 2021: 16. - 18. 9. 2021

 

Vážené kolegyně a kolegové.

Pro nynější ročník konference jsme zvolili jako hlavní téma „Prolínání dvou světů – zdravotní a sociální péče“ z toho důvodu, že již od devadesátých let řada organizací včetně zdravotnických zařízení rozvíjela různé formy komunitní péče v psychiatrii, které měly povahu multiprofesních týmů složených ze zdravotníků – psychiatrů, psychiatrických sester, klinických psychologů a sociálních pracovníků. Každá z těchto skupin procházela odlišným vzděláním, disponuje trochu jiným pohledem na péči o lidi s duševní problematikou a také byla zvyklá se svými pravidly a organizací pohybovat se v jiném rezortu. Potřeba těsné týmové spolupráce v komunitní péči podněcovala řadu diskusí, konfrontací a nakonec slaďování společných perspektiv a postupů. Tento proces trvá doposud a je nyní ještě více aktuální v probíhající reformě psychiatrické péče, která akcentuje vytváření multiprofesních týmů uvnitř nových center duševního zdraví (CDZ) nebo psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí. A právě na profesní spolupráci uvnitř CDZ se bude soustřeďovat první dílčí téma konference.

Součástí zdravotnické části komunitní péče v psychiatrii byla u nás vždy i psychoterapie. Řada zdravotnických zařízení provozujících denní stacionáře s psychoterapeutickou péčí byla u zrodu reformních snah a tato zařízení byla jádrem mnoha komunitních služeb v posledních třiceti letech. I v této souvislosti je naším dalším dílčím tématem „Místo psychoterapie v komunitní péči“. Rádi bychom na konferenci probírali a diskutovali roli psychoterapie v nových centrech duševního zdraví, jejich spolupráci s dalšími psychoterapeutickými službami a vklad psychoterapie do procesu zotavení u lidí se závažnými psychickými onemocněními. Na uvedení do tohoto tématu jsme pozvali zahraničního hosta Prof. Benta Rosenbauma z Dánska, který stál ve vedení výzkumného projektu komunitní psychiatrie (The Danish National Schizophrenia Project), který sledoval úlohu a efekt psychoterapie v práci komunitních týmů.

Ačkoliv se sociální psychiatrie soustřeďuje v posledních letech zejména na problematiku závažných duševních onemocnění z okruhu psychóz, nelze v péči opomíjet duševní poruchy ve stáří, jejichž četnost přibývá a s tím i palčivost vhodných služeb pro tyto pacienty, které by měly být komplexní, a tedy zapojovat zdravotnické i sociální pracovníky. A konečně, nechceme diskutovat multiprofesní spolupráci pouze v mimonemocničních službách, ale také v psychiatrických nemocnicích, kde vznikají transformační projekty, které s sebou přinášejí rovněž užší spolupráci zdravotníků a sociálních pracovníků.  Na konferenci chceme také přinést další důležitá témata sociální psychiatrie: problematika sebevražd, duševní zdraví u dětí a mládeže a potřebnost zajištění dostupného bydlení pro pacienty se závažným onemocněním po jejich propuštění z dlouhodobé hospitalizace do komunity.

Konference se bude také již tradičně věnovat regionu, ve kterém se koná, což je tentokrát Plzeňský kraj. Naším konferenčním partnerem je proto spolek Ledovec, který zde působí. V plenárních přednáškách i samostatné sekci bude věnována pozornost zapojení různých poskytovatelů, jejich spolupráci a rozvíjení společného konceptu spolupráce v oblasti duševního zdraví v tomto regionu.

Konference bude stejně jako v minulých letech probíhat formou plenárních přednášek, tematických panelů, workshopů a posterů. Jako plenární přednášející budou zváni vynikající odborníci ze zahraničí i z ČR.

Těšíme se na setkání v listopadu 2020 v Plzni.

Za Výbor sekce sociální psychiatrie PS ČLS JEP

MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.
Předseda